Ai cũng có một khoảng trời giấu kín - Nguyễn Khánh Linh. (Ảnh: ybox)

Ai cũng có một khoảng trời giấu kín – Khánh Linh

“they cling to things they don …

Ai cũng có một khoảng trời giấu kín – Khánh Linh もっと読む »